B4

Planlægning af Universitetsparken

I denne rapport tages der udgangspunkt i mulighederne for planlægning i Universitetsparken. Mulighederne belyses udfra analyser af parken og områderne omkring Universitetsparken. Herunder indgår undersøgelse af den eksisterende planlægning, områdets placering, areal- og ejerforhold. Ligeledes indgår en strukturanalyse og en rumlige analyse.
Udfra disse analyser opstilles en vision for udnyttelse af Universitetsparken, denne vision danner grundlag for videre planlægning af området.
Forskellige former for udbygning undersøges og der tegnes skitseforslag til planlægningen i Universitetsparken. På baggrund af dette udfærdiges en endelig idéskitse for planlægningen. Arealanvendelsen og udbyggelsesplan for området bestemmes.
To delområder af Universitetsparken detailplanlægges, herunder udfærdiges forslag til planlægning af veje, stier, huse og sammenkobling med naboområder.

Planlægning af Universitetsparken - teknisk del

Denne rapport er den tekniske del af rapporten ”Planlægning af Universitetsparken”. Den beskæftiger sig med to hovedemner. Dimensionering af et afvandningssystem og dimensionering af enkelte konstruktionsdele i et etagebyggeri.
I afvandningsdelen tages der udgangspunkt i idéskitsen, der blev udarbejdet i ”Planlægning af Universitetsparken”. Indledningsvis udarbejdes der et skitseprojekt for afvandning af hele området, og derefter detailprojekteres et af detailområderne fra samme rapport.
I konstruktionsdelen findes der passende dimensioner af træspær, kælderdæk og fundament for et boligbyggeri. Det eftervises at disse konstruktionsdele overholder de krav, der stilles til disse udfra de danske standarder.

| Hovedrapport 19,2 MB | Hovedrapport - teknisk 2,2 MB | Bilagsrapport 4,9 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail